1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hệ Thống Nhân Vật

★GIỚI THIỆU 4 CLASS NHÂN VẬT:

1. THỊ VỆ:

Giới thiệu: Tấn công đơn mục tiêu, bạo kích mạnh.

★Kỹ năng:

✧ Quân Tử Kiếm ( Nộ ): Đánh đơn, tăng chí mạng và bỏ qua phòng thủ.

✧ Ảnh Lục: Đánh nhóm phạm vi nhỏ, tăng miễn dịch trạng thái bất lợi.

✧ Kiếm Tâm: Đánh đơn, phòng thủ tăng sẽ chuyển thành tấn công và hút sinh lực .

✧ Đơn Đao Hội: Đánh đơn, mục tiêu bị choáng, giảm phòng thủ.

2. HỌC SĨ

Giới thiệu: Tấn công nhóm trên diện rộng, sát thương cao.

★Kỹ năng:

✧ Hạo Nhiên Khí ( Nộ ): Đánh nhóm phạm vi lớn, tăng chí mạng.

✧ Kinh Luân: Đánh nhóm phạm vi lớn, tăng chí mạng.

✧ Tập Kích: Đánh nhóm phạm vi nhỏ, mục tiêu giảm phòng thủ.

✧ Hoạ Giang Sơn: Đánh nhóm phạm vi lớn, tăng sát thương chí mạng.

3. THƯỢNG DƯỢC

★ Giới thiệu: Độ nhanh nhẹn tốt, có khả năng khống chế kẻ địch trong phạm vi nhỏ.

★Kỹ năng:

✧ Nhiếp Tâm Phách ( Nộ ): Đánh nhóm phạm vi lớn, mục tiêu bị Hỗn Loạn, bản thân tăng phòng thủ.

✧ Ma Phi Châm: Đánh nhóm phạm vi nhỏ, mục tiêu vào trạng thái sương mù che phủ ( giảm sinh lực ).

✧ Lồng Giam Giữ: Đánh đơn, mục tiêu bị lồng giam giữ.

✧ Tửu Hương: Đánh nhóm phạm vi lớn, khiến mục tiêu giảm kháng bạo nhất định.

4. THƯỢNG THỰC

★ Giới thiệu: Chuyên hỗ trợ hồi máu, tăng sát thương cho đồng đội.

★Kỹ năng:

✧ Thực Trung Tiên: Không sát thương, giúp đồng đội tăng Hộ Tráo và miễn dịch bất lợi.

✧ Lô Hoả: Đánh nhóm phạm vi lớn, giúp đơn vị có sinh lực thấp nhất phe mình hồi phục sinh lực nhất định.

✧ Không sát thương, giúp đơn vị phe mình liên tục hồi phục sinh lực nhất định.

✧ Không sát thương, hồi sinh phe mình và hồi phục sinh lực nhất định. Hồi sinh sẽ giảm theo số lần dùng.